Tuesday, 27/09/2022 - 00:05|
MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 234
Tháng 09 : 5.280
Năm 2022 : 43.418

CÔNG KHAI NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN QUÝ I/2022

 

          

 PHÒNG GD&ĐT ĐẠI TỪ

     

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HỘI

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:  61/QĐ-MN

             Tiên Hội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

    

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai nâng lương thường xuyên, phụ cấp TNVK, phụ cấp TNNG

Từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HỘI

 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế  độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;                    

Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2020 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

 Căn cứ Công văn số 04/UBND-NV ngày 04/01/2020 của UBND huyện Đại Từ về việc thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ vào công văn số 224/PGDĐT ngày 05/4/2022 cña Phßng Gi¸o dôc - §µo t¹o §¹i Tõ vÒ viÖc xÐt, duyÖt n©ng bËc l­¬ng th­êng xuyªn, PCTNVK, n©ng (h­ëng) PCTN nhµ gi¸o;

          Căn cứ các quyết định của cá nhân được nâng lương thường xuyên, nâng (hưởng) phụ cấp thâm niên nhà giáo từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1: Công bố công khai nâng lương thường xuyên, phụ cấp TNVK, phụ cấp TNNG từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2022.

(Kèm theo hồ sơ nâng lương TX, phụ cấp TNNG từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2022)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/4/2022 trước toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được biết và được niêm yết công khai trên bảng tin của nhà trường đến hết ngày 15/4/2022.

Điều 3: Bộ phận kế toán trường Mầm non Tiên Hội và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/h);

- Lưu VT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

           

 

 

Mai Thị Lợi

 

 

 

 

Tác giả: Trường Mầm non Tiên Hội