Monday, 26/09/2022 - 22:45|
MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 224
Hôm qua : 259
Tháng 09 : 5.268
Năm 2022 : 43.406

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

         PHÒNG GD VÀ ĐT ĐẠI TỪ

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

  TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HỘI

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 10/QĐ-MN

             Tiên Hội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

    

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước cấp năm 2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào Quyết định số 55/QĐ-PGDĐT ngày 18/01/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc cấp kinh phí năm 2022 cho các đơn vị dự toán thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ;

Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước cấp năm 2022.

     ( Kèm theo biểu số 01- Dự toán thu chi NSNN năm 2022)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/01/2022 trước toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được biết và được niêm yết công khai trên bảng tin của nhà trường đến hết ngày 17/4/2022.

Điều 3: Bộ phận kế toán trường Mầm non Tiên Hội và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

      Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/h);

- Lưu VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

           

 

 

 

Mai Thị Lợi

 

 

           PHÒNG GD VÀ ĐT ĐẠI TỪ

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HỘI

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:  32/QĐ-MN

             Tiên Hội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

    

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai bổ sung dự toán mua phần mềm cổng thông tin điện tử và bảo trì phần phần mềm kế toán Misa

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

 Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào Quyết định số 128/QĐ-PGDĐT ngày 04/3/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc cấp bổ sung kinh phí năm 2022 cho các đơn vị dự toán thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ;

Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố công khai dự toán mua phần mềm cổng thông tin điện tử, và phần mềm misa.

   ( Kèm theo biểu số 01- Dự toán thu chi NSNN năm 2022)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/3/2022 trước toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được biết và được niêm yết công khai trên bảng tin của nhà trường đến hết ngày 03/6/2022.

Điều 3: Bộ phận kế toán trường Mầm non Tiên Hội và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

       Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/h);

- Lưu VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

           

 

 

Mai Thị Lợi

 

 

           PHÒNG GD&ĐT ĐẠI TỪ

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HỘI

 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:  58/QĐ-MN

             Tiên Hội, ngày 01 tháng 6 năm 2022

    

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai dự toán tiền bổ nhiệm CDNN GV năm 2022 và PM KĐCL

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

 Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

 Căn cứ vào Quyết định số 386/QĐ-PGDĐT ngày 01/6/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc cấp bổ sung kinh phí năm 2022 cho các đơn vị dự toán thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ;

Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố công khai dự toán kinh phí bổ nhiệm CDNN GV và PM KĐCL 2022

( Kèm theo biểu số 01- Dự toán thu chi NSNN năm 2022)

Điều 2: Quyết định này có hiệu hực thi hành kể từ ngày 01/6/2022 trước toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được biết và được niêm yết công khai trên bảng tin của nhà trường đến hết ngày 31/8/2022.

Điều 3: Bộ phận kế toán trường Mầm non Tiên Hội và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

       Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/h);

- Lưu VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

          

 

 

 

Phan Thị Kim Ngân

 

 

       PHÒNG GD VÀ ĐT ĐẠI TỪ

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HỘI

 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:  63/QĐ-MN

             Tiên Hội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

    

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai dự toán bổ sung PM thu phí không dùng TM và các chế độ của GV và học sinh kì II năm học 2021-2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

 Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

 Căn cứ vào Quyết định số 447/QĐ-PGDĐT ngày 22/6/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc cấp bổ sung kinh phí năm 2022 cho các đơn vị dự toán thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ;

Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1: Công bố công khai dự toán kinh bổ sung PM thu phí không dùng TM và các chế độ của GV và học sinh kì II năm học 2021-2022.
(Kèm theo biểu số 01- Dự toán thu chi NSNN năm 2022)

Điều 2: Quyết định này có hiệu hực thi hành kể từ ngày 22/6/2022 trước toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được biết và được niêm yết công khai trên bảng tin của nhà trường đến hết ngày 21/9/2022.

Điều 3: Bộ phận kế toán trường Mầm non Hội và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

       Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/h);

- Lưu VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

          

 

 

 

Phan Thị Kim Ngân

 

Tác giả: Trường Mầm non Tiên Hội