Monday, 26/09/2022 - 21:57|
MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 214
Hôm qua : 259
Tháng 09 : 5.258
Năm 2022 : 43.396

CÔNG KHAI THU - CHI QUỸ THỎA THUẬN NĂM HỌC 2021 - 2022

         PHÒNG GD VÀ ĐT ĐẠI TỪ

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

  TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HỘI

 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 93/QĐ-MN

             Tiên Hội, ngày 17 tháng 9 năm 2021

    

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai kế hoạch thu - chi các khoản đóng góp năm học 2021-2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HỘI

 

      Căn cứ thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 28/12/2017 về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục Quốc dân.

Căn cứ công văn Số 559/PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Phòng  Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2021-2022;

Căn cứ vào tờ trình số 92/Ttr-TH ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc xin chủ trương thu, chi các khoản đóng góp năm học 2021-2022 đã được UBND xã Tiên Hội phê duyệt;

          Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục năm học 2021-2022 của trường Mầm non Tiên Hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố công khai kế hoạch thu - chi các khoản đóng góp của học sinh năm học 2021-2022.

     ( Kèm theo kế hoạch thu - chi các khoản đóng góp năm học 2021-2022)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/9/2021 trước toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh trong nhà trường được biết và được niêm yết công khai trên bảng tin của nhà trường đến hết ngày 18/12/2021.

Điều 3: Bộ phận kế toán trường Mầm non Tiên Hội và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

      Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/h);

- Lưu VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

           

 

 

 

Mai Thị Lợi

 

 

Tác giả: Trường Mầm non Tiên Hội