Monday, 26/09/2022 - 23:40|
MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 233
Hôm qua : 259
Tháng 09 : 5.277
Năm 2022 : 43.415

QUY CHẾ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2022

 

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MN TIÊN HỘI

 

 

Số:   06/QĐ - MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tiên Hội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức trường Mầm nonTiên Hội năm 2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HỘI

 

Căn cứ thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 quyết định ban hành quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ quyết định số 4859/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện Đại Từ;

Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ nội vụ. Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế đội phụ cấp TNVK đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Căn cứ Công văn số……/UBND-NV ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ về việc nâng lương trước thời hạn do lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021;

Căn cứ công văn số: 05/PGDĐT ngày 05/01/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ về việc nâng lương trước thời hạn do lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

C¨n cø vµo tiªu chuÈn n©ng bËc l­¬ng tr­íc thêi h¹n n¨m 2021;

  C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh n©ng bËc l­¬ng gÇn nhÊt, c¸c thµnh tÝch ®¹t ®­îc  cña c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định  nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức trường Mầm nonTiên Hội năm 2020;

Điều 2. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm thực hiện quyết định này;

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (B/c);

- Như Điều 1 (T/h);

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                  Mai Thị Lợi

 

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MN TIÊN HỘI

Số:      /QĐ - MN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Tiên Hội, ngày 14 tháng 01 năm 2021

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hoàng Nông, ngày      tháng 01 năm 2021

 

QUY CHẾ

Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức trường Mầm nonTiên Hội năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-MN ngày  tháng 01 năm 2021 của trường Mầm non Tiên Hội)

Căn cứ thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Căn cứ quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 quyết định ban hành quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên.

Căn cứ quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

 Công văn số 29/UBND-NV ngày 12/01/2020 về việc nâng lương trước thời hạn do lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Căn cứ quyết định số 4859/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện Đại Từ.

Công văn số 22/CV-PGDĐT ngày 13/01/2020 công văn về việc nâng lương trước thời hạn do lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Sau khi họp thống nhất giữa nhà trường và Ban chấp hành Công đoàn trường Mầm nonTiên Hội. Hiệu trưởng trường Mầm nonTiên Hội ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ viên chức trường Mầm nonTiên Hội.

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

  1. a) Cán bộ, viên chức trường Mầm nonTiên Hội xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ (có hệ số lương) lập được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được cấp có thấm quyền công nhận (bằng văn bản) thoả mãn các điều kiện sau thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng:

Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong chức danh nghề nghiệp (nghạch).

 Còn thiếu từ 12 tháng trở xuống (tính đến hết 31 tháng 12 hàng năm) để được nâng bậc lương thường xuyên.

  1. Cán bộ, viên chức đó có thông báo nghỉ hưu nếu thuộc đối tượng khoản a, Điều 1 thì chọn chế độ nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc thì phải tuân thủ theo quy chế này.

Điều 2: Số lần được nâng bậc lương trước thời hạn.

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh

Điều 3: Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn.

 Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

Điều 4. Tiêu chuẩn để được xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Thuộc đối tượng quy định tại điều 1 và không bị giới hạn bởi số lần nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định của Điều 2 Quy chế này.

 Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong các năm học.

Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của trường, của nghành.

 Được tập thể bình chọn.

Điều 5. Cấp độ thành tích và thời gian nâng lương trước thời hạn tương ứng.

  1. Cấp độ thành tích.

a) Được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với cá nhân đạt một trong các thành tích sau:

- Chiến sĩ thi đua cơ sở (1 năm) và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (1 năm).

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ 2 năm trở lên).

b) Được nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với cá nhân đạt một trong các thành tích sau:

- Chiến sĩ thi đua cơ sở (1 năm) và Lao động tiên tiến (1 năm).

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (1 năm) và Lao động tiên tiến (1 năm).

- Giấy khen của Thủ trưởng sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã (1 năm) và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (1 năm).

c) Được nâng lương trước thời hạn 6 tháng đối với cá nhân đạt một trong các thành ticha sau :

- Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã (1 năm) và Lao động tiên tiến (1 năm);

- Lao động tiên tiến (từ 2 năm trở lên)

1.Tiêu chí ưu tiên.

Thứ tự ưu tiên khi xét thành tích để nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

  1. Xét cấp độ thành tích từ cao trở xuống theo thứ tự trong bảng cấp độ thành tích.
  2. Trong cùng cấp độ thành tích thì xét theo thứ tự sau:

2.1. Cán bộ, viên chức có nhiều minh chứng thành tích hơn.

2.2. Cán bộ có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong các năm học (nhiệm vụ mà đang giữ chức danh nghề nghiệp) xếp trên thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất (Ví dụ: chống bão lụt, tham dự Hội thao, Hội diễn …)

2.3. Người tham gia, phụ ttrách nhiều công việc hơn.

2.4. Người có số phiếu tín nhiệm cao hơn.

Điều 6. Hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn.

  1. Công văn hoặc tờ trình của nhà trường (kèm theo danh sách trích ngang những người được nâng bậc lương trước thời hạn)
  2. Biên bản họp xét nâng bậc lương trước thời hạn do tập thể bình chọn.
  3. Bản sao quyết đinh công nhận thành tích xuất sắc của cấp có thẩm quyền.
  4. Bảo sao quyết định lương gần nhất.

Điều 7. Tổ chức thực hiện.

Triển khai đến từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường.

 Tổ chức họp, bình xét cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong tiêu chuẩn nâng lương sớm theo chỉ tiêu được giao.

 Lập hồ sơ gửi về Hội đồng xét nâng lương phòng giáo dục Huyện Đại Từ  theo đúng quy định về nội dung và thời hạn.

 

 

Điều 8Hiệu lực thi hành.

 Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 01 năm 2021.

Nơi nhận:   HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT (B/c);

- Như Điều 1 (T/h);

- Lưu: VP.

                                                                    Mai Thị Lợi

 

Tác giả: Trường Mầm non Tiên Hội