Phan Thị Kim Ngân   Chức vụ : Chủ tịch Công Đoàn

Vũ Thị Quỳnh        Chức vụ : Trưởng Ban Nữ Công

Phan Thị Nguyên            Chức vụ : Phụ trách tài chính